Politika privatnosti

I. Uvod

Izdavač i vlasnik internet stranice www.drpopovic.com (u daljem tekstu: “Stranica”) je NEMANJA POPOVIĆ PR SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE IZ OBLASTI ORALNE HIRURGIJE DR POPOVIĆ BEOGRAD (VRAČAR), sa registrovanim sedištem u Beogradu, ulica Grčića Milenka broj 1, lokal broj 2, matični broj 60688729 (u daljem tekstu: “DrPopović”, “Mi”, “Nama”, “Naše”), koji je takođe i Rukovalac.

Stranica je internet stranica putem koje DrPopović pruža informacije o proizvodima i uslugama koje DrPopović nudi.

Korisnik Stranice ili generalno, usluga DrPopović-a, je fizičko lice koje se nalazi na teritoriji Republike Srbije ili neke druge jurisdikcije koje na bilo koji način, neposredno ili posredno, koristi ili je koristilo, pristupa ili je pristupalo Stranici ili je koristilo usluge (u daljem tekstu: “Korisnik”).

II. Opšte odredbe

Ova Politika privatnosti reguliše pravila i uslove koji se odnose na praksu postupanja u vezi sa podacima o ličnosti Korisnika i objašnjava načine prikupljanja, obrade i zaštite podataka o ličnosti.

Znamo koliko su privatnost i zaštita podataka o ličnosti važni Našim Korisnicima i stoga želimo da budemo jasni u vezi sa Našim prikupljanjem, korišćenjem i pohranjivanjem podataka o ličnosti.

Ova Politika privatnosti je primenjiva na bilo koju internet stranicu u okviru ove Stranice ili na bilo koji pristup uslugama koje se pružaju putem Stranice, bez obzira na to da li Korisnik koristi kompjuter, pametni telefon, tablet ili bilo koji drugi uređaj za pristup.

Pristupanjem i/ili korišćenjem bilo kog dela Stranice, Korisnici daju pristanak na pravila i uslove koji su ovde izloženi i potvrđuju da su pročitali, razumeli i prihvatili i da pristaju na to da bude obavezani pravilima ove Politike privatnosti.

Pravo da koristi Stranicu je lično pravo Korisnika i ono ne može biti preneto na bilo koji način na drugo fizičko ili pravno lice.

Korisnik je lično odgovoran za zaštitu šifre, tamo gde one postoje.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad tokom normalnog funkcionisanja internet mreže postoje tehnički problemi što može da izazove prekid usluga ili drugih događaja koji su van kontrole DrPopović-a i da iz tih razloga DrPopović nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka do kojeg može
doći tokom prenosa informacija na internetu ili za bilo koji drugi događaj do kog može doći tokom pružanja usluga DrPopović-a.

III. Na koji način prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke Korisnika kada nam ih Korisnik pošalje ili Nam dozvoli da ih koristimo. Na primer, putem obrasca na Stranici, putem i-mejla, putem telefona, ili na bilo koji drugi način na koji Korisnik može da nas kontaktira.

IV. Koje podatke Mi prikupljamo?

Da bismo odgovorili na specifične upite Korisnika, personalizovali sadržaj za Korisnika, prilagodili reklamne poruke u skladu sa interesima ili ponašanjem Korisnika i kako bismo unapredili Korisnikovo iskustvo uopšte, Mi prikupljamo sledeće podatke:

Podatke o ličnosti koje nam Korisnik pruži neposredno i koje Mi prikupljamo putem obrazaca na Stranici, i-mejla, ili telefonskim putem (uključujući podatke koje se odnose na zdravlje a koji su potrebni za otvaranje stomatološkog kartona):

– Ime;

– Prezime;

– Ime jednog roditelja;

– Pol;

– Adresa;

– Grad;

– Poštanski kod;

– Država;

– Broj telefona;

– Broj mobilnog telefona;

– I-mejl adresa;

– Datum rođenja;

– Zaposlenost;

– Kvalifikacije;

– Bilo koji drugi podatak o ličnosti koji Korisnik želi da pruži putem poruke na Stranici.

Podatke o Korisnikovom korišćenju Stranice, uključujući podatke o uređajima i sistemima putem kojih Korisnik pristupa Stranici kao što su vrsta uređaja, vrsta operativnog sistema, internet pretraživač, IP adresa, pikseli i drugi podaci koji se odnosne na sisteme putem koji Korisnik pristupa Stranici;

Statističke podatke o prijavljivanju, koji putem kolačića, prate Korisnikovo ponašanje na Stranici, dijagnostičke i analitičke podatke, podatke o toku i koracima Korisnika na Stranici. Takođe, oni uključuju informacije i podatke o Korisnikovim aktivnostima i interakcijom sa Stranicom, koje koristimo da bolje razumemo potrebe Korisnika ili moguće probleme u svrhu unapređenja iskustva Korisnika na Stranici. Više o tome kako koristimo podatke pohranjene u kolačićima pročitajte ovde;

Druge podatke koje Mi možemo da prikupimo o Korisniku, o njegovom/njenom korišćenju Stranice ili njegovom/njenom korišćenju Naših usluga, a čija vrsta i način prikupljanja će biti objašnjena na mestu gde su prikupljeni i biće obrađeni sa Korisnikovim pristankom. Korisnik može da odbije da pruži određene podatke o ličnosti, ali to bi moglo da utiče na mogućnosti korišćenja određenih usluga. Korisnik je obavezan da obezbedi određene podatke, i DrPopović je obavezan da ih obradi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 87/2018) (u daljem tekstu: “Zakon”) i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 25/2019) (u daljem tekstu: “Zakon o zdravstvenoj zaštiti”).

V. Kako koristimo podatke?

Podaci o ličnosti koje dobijemo od Korisnika mogu da budu korišćeni u sledeće svrhe:

Koje se odnose na korišćenje Naših usluga, tj. mogućnosti da odgovorimo na Korisnikove posebne upite;
Radi ostvarivanja kontakta u vezi sa terapijskim postupcima, što može uključiti obradu podataka o ličnosti u svrhe izrade nacrta terapijskog plana ili ponude;
Radi unapređivanja Korisnikovog iskustva na Stranici generalno, kako bi se razumele Korisnikove želje i potrebe i kako bi se unapredile Naše usluge;
Radi obezbeđivanja relevantnijeg oglašavanja, tj. radi dostavljanja oglasa koji su u skladu sa Korisnikovim interesovanjima ili koji su zasnovani na Korisnikovom ponašanju i aktivnosti na Stranici;
Radi slanja promotivnih obaveštenja putem i-mejla, poput obaveštenja o posebnim ponudama, benefitima za pacijente, popustima i drugom edukativnom materijalu;
Za analitičke i statističke obrade u cilju boljeg razumevanja kako Korisnici koriste Naše usluge i Stranicu;
Radi istraživanja i analiziranja tržišta i klijenata kako bismo bolje razumeli potrebe na tržištu i saznali više o Našim klijentima kako bismo mogli da im ponudimo značajniju komunikaciju i bolju uslugu generalno;
Radi neophodne obrade koja je obavezna po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i drugim propisima.

VI. Kako pohranjujemo podatke?

Podatke Korisnika pohranjujemo na sopstvenim serverima koji se nalaze u Republici Srbiji.

Pohranjujemo i obrađujemo samo one podatke o ličnosti i od onih Korisnika koji su dali lični pristanak za njihovu obradu i u svrhe koje spadaju u opseg naveden u Pravilima o privatnosti. U slučaju izuzetnog pohranjivanja i obrade podataka koji ne spadaju u okvir Politike privatnosti, Korisnik će biti obavešten pre takvog pohranjivanja. Zaštita privatnosti podataka o ličnosti je trajna i preduzimamo sve mere zaštite podataka u skladu sa Zakonom.

Podatke pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhu za koju su prikupljeni, ili kako je to predviđeno važećim zakonom.

Za više informacija o tome gde i koliko dugo se pohranjuju podaci Korisnika, molimo Vas da nas kontaktirate na info@drpopovic.com.

VII. Kako štitimo podatke o ličnosti Korisnika?

Podatke o ličnosti Korisnika i njegovu zaštitu shvatamo ozbiljno i trajno primenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere radi zaštite svih podataka o ličnosti koje prikupljamo.

Preduzeli smo niz mera u cilju zaštite podataka o ličnosti:

Upotreba sigurnih i pouzdanih servera za pohranjivanje podataka;
Pažljiv i odgovoran izbor obrađivača i potpisivanje ugovora o zaštiti podataka sa obrađivačima podataka, gde je to moguće;
Obaveštavanje zaposlenih o važnosti poverljivosti, održavanja bezbednosti i privatnosti i ponašanja u vezi sa podacima o ličnosti Korisnika.

Podatke o ličnosti Korisnika nećemo dostavljati, prenositi ili isporučiti trećim licima. Izuzetno, možemo dostaviti podatke trećoj osobi ako je to potrebno za zaštitu vitalnih interesa Korisnika, obavezno zakonom, neophodno u svrhu pravnog postupka, koje Korisnik izričito zahteva ili je neophodno za odgovor njegovom zahtevu.

Podaci o ličnosti za koje osnov ili saglasnost za obradu više ne postoji mogu se čuvati za potrebe statistike ili čuvanja istorije komunikacije, ali nećemo na bilo koji način obraditi dotične podatke i zaštitićemo ih od bilo kakvog neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

Moramo napomenuti da, bez obzira na mere zaštite podataka o ličnosti koje smo preduzeli, nijedna internet stranica, elektronski prenos, računarska mreža ili bežična mreža nisu potpuno bezbedni.

VIII. Koja su prava Korisnika u pogledu podataka o ličnosti?

Korisnik može u bilo kojem trenutku ostvariti svoja prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti. Ta prava podrazumevaju:

pravo na informisanje;
pravo pristupa podacima o ličnosti i svrhom njihove obrade;
pravo da zatraži ispravku podataka o ličnosti;
pravo da zatraži brisanje podataka o ličnosti;
pravo da zatraži ograničenje obrade;
pravo prigovora na obradu;
pravo na prenosivost podataka;
pravo na opoziv pristanka u svakom trenutku, bez uticaja na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva;
pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Korisnik može ostvariti svoja prava slanjem poruke na info@drpopovic.com ili putem kontakt broja +381 (0) 60 1111 000.

IX. Izmene Politike privatnosti

DrPopović zadržava pravo da izmeni ili ukine bilo koji segment svog poslovanja uključujući, bez ograničenja, period dostupnosti, sadržaj kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje Stranice. Isto tako, DrPopović može prestati da šalje informacije ili deo informacija, može da promeni ili otkaže bilo koji način prenosa podataka, kao i da promeni brzinu prenosa podataka, i bilo koje druge njihove karakteristike.

DrPopović zadržava pravo da, ukoliko proceni da je potrebno, bilo kada i bez prethodnog obaveštenja, ukine ili izmeni bilo koju odredbu ovde pomenute Politike privatnosti. Ako je Politika privatnosti izmenjena i Korisnik nastavi da koristi Naše usluge ili veb stranicu www.drpopovic.com, smatraće se da pristaje na izmenjenu Politiku privatnosti. Svaka eventualna izmena ili poništenje Politike privatnosti stupa na snagu prema trećim licima odmah nakon objavljivanja na www.drpopovic.com. Svako korišćenje predmetne Stranice, osim upoznavanja sa izmenama Politike privatnosti nakon što su takve izmene uvedene, od strane Korisnika smatraće se kao prihvatanje tih izmena.

Ohrabrujemo svakog Korisnika da pažljivo pročita Politiku privatnosti, kao i sve ostale odredbe kako bi saznao postupak koji se tiče njegovih podataka o ličnosti svaki put kada koristi naše usluge ili Stranicu.

Važno je da Korisnik prati sva ažuriranja Politike privatnosti i drugih odredbi u vezi sa korišćenjem Stranice i usluga. Iako nismo u obavezi, možemo da informišemo Korisnike o određenim izmenama Politike privatnosti objavljivanjem ili slanjem e-maila. Ovde će uvek biti dostupna najnovija verzija Politike privatnosti i Korisnik može da proveri datum izmene kako bi mogao znati kada je bilo poslednje ažuriranje.

X. Kontaktirajte Nas

U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi sa zaštitom ili obradom podataka o ličnosti, kontaktirajte Nas na info@drpopovic.com ili na adresu Grčića Milenka br. 1, lokal br. 2, 11000 Beograd, Republika Srbija.

U slučaju da verujete da u vezi sa vašim podacima ne postupamo u skladu sa zakonom i ako se to ne može rešiti u saradnji sa Nama, možete podneti pritužbu nadležnom organu – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresu: Bulevar kralja Aleksandra br. 15,
11120 Beograd, Republika Srbija.

Grčića Milenka 1, prizemlje, lokal br 2

11000 Beograd, Srbija

+381 (0) 60-11-11-000

Viber, WhatsApp

Radnim danima:

08:30-12:30h / 16:00-20:00h

Email

info@drpopovic.com